I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

 

Lengyeltóti Kincsem Óvoda
8693 Lengyeltóti Tűzoltó u. 8.
Telefon/Fax: 85/330-261

 

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár
8693 Lengyeltóti Rákóczi u. 22.
Telefon: 85/330-852
Fax: 85/530-034
E-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.
Vezető: Dr. Szatmári Ibolya jegyző

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyes döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsoaltos feladatok ellátása.

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 22.
Vezető: Peitlerné Takács Éva igazgató

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott közművelődési és közgyűjteményi (könyvtári ellátás) feladatok.

Lengyeltóti Kincsem Óvoda
8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8.
Vezető: Vohl Zsuzsanna intézmény-vezető

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az Önkormányzat nem alapított lapot.

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal esetében:

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Tel.:82/502-600
Fax:82/502-603
E-mail: hivatal@somogy.gov.hu

 

Intézmények esetében:


Lengyeltóti Városi Önkormányzat

8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.
Tel.: 85/530-004
Fax: 85/530-002
E-mail: lengyeltoti@somogy.hu