III. Gazdálkodási adatok

 

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
- Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
- Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
- Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepció
- Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet
- Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet ( melléklet Excel )
- Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetése
- 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítése
- 2011. évi független könyvizsgálói jelentése

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8/2009 /IV.23/  rendelete a  Lengyeltóti Városi Önkormányzat   2008. évi költségvetése  teljesítésének jóváhagyásáról

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

 

Lengyeltóti Város Bölcsödéjének és Művészeti Iskolájának rekonstrukciója és korszerűsítése

- Megbízási szerződés Lengyeltóti Város Önkormányzata és a Kapos Hidro Kft. között

Lengyeltóti Zrínyi utcai parkoló építése

- Vállalkozói szerződés Lengyeltóti Város Önkormányzata és "SOMINNOV" Somogy Innovációs Tanácsadó és Szolgáltató Kft. között

- Vállalkozási szerződés építőipari (kivitelezési) tevékenységre Lengyeltóti Város Önkormányzata és TOPP-LAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft között

- Integrált kis-és mikro térségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése - DDOP-2007-3.1.2/2F

- Megbízási szerződés közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában Lengyeltóti Város Önkormányzata és Buda ügyvédi Iroda között

- Vállalkozási szerződésépítési, felújítási munkálatok elvégzésére Lengyeltóti Város Önkormányzata és Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. között

- Megbízási szerződés PR tevékenység és rendezvényszervezési feladatok ellátására Lengyeltóti Város Önkormányzata és N-Joy Média Kft. között

- Megbízási szerződés projektvezetői, projektvezetési tanácsadói, közoktatási tanácsadói tevékenység ellátására Lengyeltóti Város Önkormányzata és Rónás Oktatási és Szakértői Kft. között

- Megbízási szerződés műszaki ellenőri feladatok ellátására Lengyeltóti Város Önkormányzata és Kapos Hidro Kft. között

- Megbízási szerződés hivatalos közbeszerzési tanácsadó és közbeszerzési jogi szakértő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására Lengyeltóti Város Önkormányzata és Deák ügyvédi Iroda között

- Vállalkozói szerződés könyvvizsgálói feladatok ellátására Lengyeltóti Város Önkormányzata és Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. között

Lengyeltóti Város belterületi vízrendezése

- Vállalkozási szerződés Lengyeltóti város belterületi vízrendezése kivitelezési munkálatainak elvégzésére Lengyeltóti Város Önkormányzata és Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. között

- Megbízási szerződés Lengyeltóti Város Önkormányzata és Kapos Hidro Kft. között a "Szent János árok vízrendezése" tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásának lebonyolítása, valamint teljes körű műszaki ellenőrzése tárgyában

- Közbeszerzési felhívás "Lengyeltóti Város belterületi vízrendezése" megnevezésű projekttel kapcsolatos projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása megbízási szerződés keretében

- Megbízási szerződés Lengyeltóti Város Önkormányzata és a Kapos Innovációs Transzferközpont Kht. között a "Lengyeltóti Város belterületi vízrendezése" megnevezésű projekttel kapcsolatos projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására

- Megbízási szerződés Lengyeltóti Város Önkormányzata és az N-Joy Média Kft. között "Lengyeltóti Város belterületi vízrendezése" megnevezésű projekt során PR tevékenység feladatok ellátására

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

- Lengyeltóti Városi Önkormányzat közbeszerzési tervei